Shop Mobile More Submit  Join Login
The Program of Promotion of The Quality in Visual Arts

The polish enterprise is a first program in the world challenging the problem of Visual Quality in a complex and interdisciplinary way.
The purpose of thr presentation is to introduct the Program of Promotion of The Quality in Visual Arts as an innovation instrument supporting the wide understood activity on the field of the improvement of the quality in artistic education as well as the distribution of Visual Arts, aiming to a general improvement of social consciousness and the quality of visual surroundings.
The program contents result from a deep analysis of needs of the market of visual arts, providing a wide range of essential knowledge supplementary for academic programs of artistic education (i.e. the multimedia technics and the computer graphic arts).
The results of scientific researches on the quality of visual surroundings confirm that the progressive commercialisation and the deprofessionalisation of artistic fields influence negatively on average level of consciousness and its ability to evaluate properly the market of Visual Arts. It concerns not only the quality of personal (as well as professional choices) every one makes every day, but also concerns the proper artistic education since youngest years, which is absolutely necessary to graft a consciousness into a young mind. A culture, a need of creative development are the basic and building material of a healthy civilisation.
The skill of independent thinking and of the "creative creation" is the condition whether a community survives or not. The condition on which a genius survives is the possibility to function creatively, being inspired day by day .
The paradox lays in the fashion on multimedia technics, computer graphic arts, hand made art and artistic galleries which cooperate and distribute the fashion (which lacks the factor of quality and sufficient promotion of a truly creative lifestyle).
The informative chaos we live in, the artificial "civilised hurry" desintegrate the level of our skill to distinguish a knowledge from a waste paper, a class from a mediocrity.
In such conditions, only units pretend to reach an information of the highest standard of quality. What makes a difficulty in the situation of visual wizards and talented proffesional is the lack of a general understanding of their individual needs.
Going forward challenges such as the fall of artistic consciousness and quality on the market of Visual Arts, a progressive deprofessionalisation, a lack of the interest in the effective promotion of the best artistic practice of the highest quality
I, desire to inspire a discussion over the need of undertaking a common effort on renovating the visual surroundings, the need of a necessary transformation and an innovative approach to the quality of life across modern standards.
The Program of Promotion of The Quality in Visual Arts is a project opened on co-operation, being an alternative for consciousness, which requires a better quality of services.
Directly, it fills the gaps in the functioning of art units and the knowledge about the market. Without a violation of the present structure of environments related with undertaken problems, nor its specific character for the individual fields of Visual Arts. Finally, it is a parallel offer to create the new recepient – a sensible individual conscious of one's needs, its potential of personality, who is self-realised as a part of his/her surroundings.

The program is coordinated by the Association of Quality in Visual Arts (SJSW, AQVA)


*

Program Promocji Jakości w Sztuce Wizualnej

Polski projekt jest pierwszym na świecie przedsięwzięciem podejmującym problematykę Jakości Wizualnej w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny.
Celem wystąpienia jest prezentacja Programu Promocji Jakości w Sztuce Wizualnej, jako nowatorskiego instrumentu wspierającego szeroko rozumianą działalność na rzecz poprawy jakości kształcenia w dziedzinach artystycznych oraz dystrybucji sztuki wizualnej, dążącej do ogólnej poprawy świadomości społecznej oraz jakości otoczenia wizualnego.
Treści programowe wynikają z dogłębnej analizy potrzeb rynku sztuki wizualnej, obejmują szeroki zakres istotnych wiadomości uzupełniających akademickie programy nauczania na kierunkach artystycznych (m.in. techniki multimedialne i grafika komputerowa).
Wyniki badań przeprowadzonych nad jakością otoczenia wizualnego potwierdzają, iż postępująca komercjalizacja i deprofesjonalizacja dziedzin artystycznych negatywnie wpływa na przeciętną świadomość i możliwość właściwej oceny rynku sztuki wizualnej. Dotyczy jakości wyborów osobistych i zawodowych, jakich na co dzień dokonuje każdy z nas. Właściwa edukacja artystyczna od lat najmłodszych jest konieczna, aby w młodym umyśle zaszczepić świadomość, kulturę, potrzebę kreatywnego rozwoju, które są budulcem zdrowej cywilizacji. Umiejętność samodzielnego myślenia i twórczej kreacji jest warunkiem jej przetrwania. Warunkiem przetrwania geniuszu jest możliwość twórczego funkcjonowania.
W modzie na techniki multimedialne i grafikę komputerową, hand made art, galerie artystyczne i promocję twórczego stylu życia paradoksalnie zabrakło czynnika jakości. Chaos informacyjny oraz sztuczny pośpiech „cywilizacyjny" dezintegrują poziom naszej umiejętności dostrzegania, odróżniania, m.in. wiedzy od makulatury, klasy od przeciętności. W takich warunkach tylko nielicznym udaje się dotrzeć do informacji o najwyższym standardzie jakości. Sytuację talentów i profesjonalistów utrudnia brak powszechnego zrozumienia dla ich indywidualnych potrzeb.
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom takim jak spadek świadomości artystycznej i jakości na rynku sztuki użytkowej, postępująca deprofesjonalizacja, brak zainteresowania skuteczną promocją najlepszej praktyki artystycznej o najwyższej jakości, pragnę zainspirować dyskusję nad potrzebą podjęcia wspólnego wysiłku na rzecz odnowy otoczenia wizualnego, koniecznej przemiany i innowacyjnego podejścia do jakości życia poprzez nowoczesne standardy.
„Program Promocji Jakości w Sztuce Wizualnej" jest projektem otwartym na współpracę, będącym alternatywą dla świadomości wymagającej lepszej jakości usług. W bezpośredni sposób wdraża elementy brakujące w funkcjonowaniu wiedzy o rynku sztuki, bez naruszenia dotychczasowej struktury środowisk powiązanych z omawianą problematyką, ani specyfiki charakterystycznej dla poszczególnych dziedzin sztuki wizualnej. To propozycja równoległa, jak stworzyć nowego odbiorcę – jednostkę świadomą swych potrzeb, potencjału osobowości i kreatywnie realizującą się jako część otoczenia.

Program koordynuje Stowarzyszenie Jakości w Sztuce Wizualnej (SJSW)


www.sjsw-aqva.blogspot.com
  • Mood: Artistic
  • Listening to: www.myspace.com/keitone
  • Reading: sjsw-aqva.blogspot.com
  • Playing: Keit- She Who Lives
  • Eating: -
  • Drinking: -
:iconthefarthestshore:
thefarthestshore Featured By Owner Apr 19, 2012
I totally agree. I'm glad someone's paying attention and trying to do something about it before art is a lost art!
Reply
:iconbibire:
Bibire Featured By Owner Dec 29, 2010  Hobbyist
amazing program KEITH...i personally have a deep respect and appreciation for Polish art in general...years and years I have enjoyed Project...keep in touch...your art is awesome...i need time to dig it...
Reply
Add a Comment:
 
×

More from DeviantArtDetails

Submitted on
November 22, 2010
Link
Thumb

Stats

Views
16,575 (1 today)
Favourites
1 (who?)
Comments
2
×